messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2