ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง