ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทำการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง