ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง