ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลภายในที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง