ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง