ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโงลาเวง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง