ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง