ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง