ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง