ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดอบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง