ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขนาด ๒๔๐x๒๔๐ ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง