ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขนาด ๒๔๐x๒๔๐ ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง