องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
group ฝ่ายบริหาร
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-097-6624
นายซุลกุรนัย โต๊ะประวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 086-287-9867
นายอาลียะห์ ดอเล๊าะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 095-893-8776
นายอับดุลรอเซะ ซาและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-098-4882
group ฝ่ายสภา
นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 087-298-4557
นายสมาน เจ๊ะแม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 094-582-8491
นายการิม สาแมป่าอ้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-398-8482
นายสะอารี อาบู
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่1
โทร : 086-296-0892
นายมะรูดิง มะมิง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทร : 086-295-1262
นายอิสมาแอล ตังหยงปาแน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทร : 064-959-3383
นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-298-4557
นายฮาซัน ปะสะกอ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-731-3356
นายฮัมซี บือราเฮงปลูกา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทร : 093-649-8725
นายสมาน เจ๊ะแม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 094-582-8491
นายการิม สาแมป่าอ้อ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทร : 080-398-8482
group สำนักปลัด
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวอาอีดะห์ เกะรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
ธุรการ
นายนายอรี บินยาซิง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-331-4799
นายฮาซานี หมื่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-4207607
นายฟารุคดีน หะยีเจ๊ะโวะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-299-5046
นางสาวอาแอเสาะ กอแล็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 094-132-0228
นางสาวรุสมีนา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-285-7358
นางสาวนูซีลา มะเซ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-7476990
นายมูฮัมหมัดรอมลี แวกือจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-861-1395
นายบูคอรี กามาเซะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 080-705-1774
นายไซดี อาลียาแม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9519590
นายอับดุลเราะมาน ลาเต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9808133
นายอาบิลฮาซัน อาลี
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-7570467
นายอาซือมิง ดอกอตันหยง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-264-6334
นายปาเต๊ะ อีซอ
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
โทร : 084-856-0661
นายอับดุลมายิ สาแม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-608-1031
นายฮาซัน มาลือเต๊ะ
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 098-0277562
นายซูกีพลี ตะแม็ง
พนักงานประจำขับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 093-143-4380
นายอาเดะมะ ตันหยงอุตง
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 089-297-0172
นายวอเซะ มูซอป่าอ้อ
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 081-093-7105
นายมะลีกี วอลี
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และส่วนหย่อม
นายยูโซ๊ะ อูแซอาดู
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
โทร : 093-272-9838
นายมูหมัดคอลี เจ๊ะสูมาลอ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายอิบรอเฮง มะแซ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายมะเสรี ตันหยงอุตง
นักการภารโรง
โทร : 093-610-7338
นายนาริมมัน ตาเยะบาลอ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอัสวัน กูสะอะ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอับดุลลาเต็ป ดอละ
แม่บ้าน
นางมาสน ยูโซะ
แม่บ้าน
นางสาวนูรีฮัน สุหลง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวอายูรา วะงะ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
group กองคลัง
นางรัตนา หนูนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรพรรณ พ้นภัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฟิรมีย์ เลาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนิชารีฟ ซาซู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยามีล๊ะ ฮูลูสาและ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 086-288-2455
นางสาวอานีดา มะมิงสีโป
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 081-092-6392
นางสาวมาเรียม มะเด็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0986141438
group กองช่าง
นายนิอาบีเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-593-6710
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุลกิฟลี มูนะ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 086-299-9325
group กองการศึกษาและวัฒนธรรม
นายนิอาบิเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 094-593-6710
นายอุสมาน สามะอะกา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0892537834
นางนุร์อ้ายนิง ปัตตานี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-704-8512
นางอรวรรณ ระเด่นอาหมัด
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-49601299
นางสาวสูรัยดา บูกะบูแต
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-799-7303
นางสาวปัทมาวาตี ตันหยงอาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872888244
นายคัทดาฟี วามะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพาตีเม๊าะ ดอกอตันหยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-969-5459
นางสาวอาอีเซาะ เจ๊ะดาโอ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-977-3610
นางสาวซาลือมา กามาเซะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-392-2292
นางสาวอาอีเสาะห์ กือนิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8694247
นางสาวซูไฮลา ยานิปะออ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บลูกาฮีเล
นางสาวอาตีพ๊ะ มิบาโง
พนักงานทำความสะอาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บลูกาฮูลู