องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
group ฝ่ายบริหาร
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-097-6624
นายซุลกุรนัย โต๊ะประวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 086-287-9867
นายอาลียะห์ ดอเล๊าะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 095-893-8776
นายอับดุลรอเซะ ซาและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-098-4882
group ฝ่ายสภา
นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 087-298-4557
นายสมาน เจ๊ะแม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 094-582-8491
นายการิม สาแมป่าอ้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-398-8482
นายสะอารี อาบู
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่1
โทร : 086-296-0892
นายมะรูดิง มะมิง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทร : 086-295-1262
นายอิสมาแอล ตังหยงปาแน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทร : 064-959-3383
นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-298-4557
นายฮาซัน ปะสะกอ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-731-3356
นายฮัมซี บือราเฮงปลูกา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทร : 093-649-8725
นายสมาน เจ๊ะแม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 094-582-8491
นายการิม สาแมป่าอ้อ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทร : 080-398-8482
group สำนักปลัด
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
ธุรการ
นายนายอรี บินยาซิง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-331-4799
นายฮาซานี หมื่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-4207607
นายฟารุคดีน หะยีเจ๊ะโวะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-299-5046
นางสาวอาแอเสาะ กอแล็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 094-132-0228
นางสาวรุสมีนา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-285-7358
นางสาวนูซีลา มะเซ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-7476990
นายมูฮัมหมัดรอมลี แวกือจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-861-1395
นายบูคอรี กามาเซะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 080-705-1774
นายไซดี อาลียาแม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9519590
นายอับดุลเราะมาน ลาเต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9808133
นายอาบิลฮาซัน อาลี
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-7570467
นายอาซือมิง ดอกอตันหยง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-264-6334
นายปาเต๊ะ อีซอ
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
โทร : 084-856-0661
นายอับดุลมายิ สาแม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-608-1031
นายฮาซัน มาลือเต๊ะ
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 098-0277562
นายซูกีพลี ตะแม็ง
พนักงานประจำขับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 093-143-4380
นายอาเดะมะ ตันหยงอุตง
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 089-297-0172
นายวอเซะ มูซอป่าอ้อ
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 081-093-7105
นายมะลีกี วอลี
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และส่วนหย่อม
นายยูโซ๊ะ อูแซอาดู
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
โทร : 093-272-9838
นายมูหมัดคอลี เจ๊ะสูมาลอ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายอิบรอเฮง มะแซ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายมะเสรี ตันหยงอุตง
นักการภารโรง
โทร : 093-610-7338
นายนาริมมัน ตาเยะบาลอ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอัสวัน กูสะอะ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอับดุลลาเต็ป ดอละ
แม่บ้าน
นางมาสน ยูโซะ
แม่บ้าน
นางสาวนูรีฮัน สุหลง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวอายูรา วะงะ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
group กองคลัง
นางรัตนา หนูนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-289-0931
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฟิรมีย์ เลาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนิชารีฟ ซาซู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยามีล๊ะ ฮูลูสาและ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 086-288-2455
นางสาวอานีดา มะมิงสีโป
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 081-092-6392
นางสาวซูฮัยตี สาอะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0631025142
นางสาวมาเรียม มะเด็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0986141438
group กองช่าง
นายนิอาบีเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-593-6710
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุลกิฟลี มูนะ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 086-299-9325
group กองการศึกษาและวัฒนธรรม
นายนิอาบิเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 094-593-6710
นายอุสมาน สามะอะกา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0892537834
นางนุร์อ้ายนิง ปัตตานี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-704-8512
นางอรวรรณ ระเด่นอาหมัด
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-49601299
นางสาวสูรัยดา บูกะบูแต
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-799-7303
นางสาวปัทมาวาตี ตันหยงอาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872888244
นายคัทดาฟี วามะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพาตีเม๊าะ ดอกอตันหยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-969-5459
นางสาวอาอีเซาะ เจ๊ะดาโอ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-977-3610
นางสาวซาลือมา กามาเซะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-392-2292
นางสาวอาอีเสาะห์ กือนิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8694247
นางสาวซูไฮลา ยานิปะออ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บลูกาฮีเล
นางสาวอาตีพ๊ะ มิบาโง
พนักงานทำความสะอาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บลูกาฮูลู